• English
  • Svenska

Terminologi

Vad betyder vad inom kalibrering?

Detta är inte den exakta betydelsen, men enkelt beskrivet är:

Mätning – en serie åtgärder för att bestämma ett storhetsvärde
Mätstorhet – storhet som är målet för mätningen
Kalibrering – att fastställa sambandet mellan ett mätdons visade mått och motsvarande kända värden
Spårbarhet – att kunna relatera en mätning till lämpliga normaler via en obruten kedja av jämförelse
Mätfel – mätvärdet minus det “sanna” värdet
Korrektionsterm – ett värde som skall adderas till det uppmätta värdet för att kompensera för felvisning
Mätosäkerhet – uppskattning av ett område inom vilket ett uppmätt värde sannolikt ligger
Mätnoggrannhet – grad av överensstämmelse mellan mätvärde och mätstorhet
Mätutrustning – mätdon, mätnormaler, referensmaterial som används vid provning eller kalibrering
Metrologisk bekräftelse – serie åtgärder som krävs för att säkerställa att ställda krav uppfylls
Justering – åtgärd för att bringa ett mätdons felvisning till en passande nivå för dess användning
Kalibreringsnormal – mätdon eller annat avsett att definiera, materialisera, bevara eller reproducera storhetsvärden för jämförelse